External Links(3)View all

5)  22.02.11 Vechur Shankar, Ambalapuzha Pradeep,Parasala Ravi,Vaikkom Gopalakrishnan.mpg
Hiranmayeem Lakshmeem - Lalitha Raagam
Gurulekha Etuvanti - Gowrimanohari Raagam