Profile image

Ravishankar Tumkur B

Mridangam (Carnatic)

Mysore Manjunath
Sumanth Manjunath
Shamith S Gowda
58 collaborations

Performances(1)View all

G Ravikiran - Mysore Asthana Sangeethotsava 2019 - Bharatiya Samagana Sabha

All videos(1)View all

Free
Carnatic Collective | Episode 9 | Neraval | B Ravishankar | Hariharan | Ashok

External Links(5)View all

Suswaralaya 16th Anniversary LecDem: Exclusive korappus in adi tala 1-11-2015
Ganabharathi, Mysore, Piteel Chowdaiah Music festival- January 10,2021
Venu Vidwan AV Prakash Memorial Concerts Day-1| Mysore S Rajalakshmi | Tumkur B Ravishankar| Ajay TN
LAYA VINYASA in Mishra Chapu Talam by - Vid. Tumkur B. Ravishankar
Guru Samsmarane at Sunada