Profile image

Trichy K Murali

Ghatam (Carnatic)

Vivek Sadasivam
Vittal Rangan B
Shertallai R Ananthakrishnan
54 collaborations

External Links(6)View all

Madhuradhwani - Prasanna Guitar
Madhuradhwani -Jayalaksmi Sekhar Veena
Nadaneerajanam |13-07-18 | SVBC TTD
VEENA Sri BALASUBRAMANIAN @ NGS   17th SEPT 2013
RASIKA 2021-22: Vidwan Trichy Murali
Mudikondan N Ranesh veena -marugelara jayanthree Thyagarajar