Profile image

Shakthi Muralidharan

Vocal (Carnatic)

Shreelakshmi Bhat
R Akshay Ram
Sandeep Ramachandran
4 collaborations