Profile image

Sai Sisters (Kiran & Nivi)

Vocal (Carnatic)

Kaushik Sridhar
Phanindra Bhaskar
VS Gokul
5 collaborations