Profile image

Praveen Narayanan

Tabla (Hindustani)

Rafique Khan
Santosh Nahar
Shafique Khan
19 collaborations

Performances(8)View all

Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Gajaananayutam - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Maand Raga - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Sindhubhairavi Raga - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Keeravani Ragalapana & GambhiraNata Varna  - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Original Composition - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Desh Raga - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Free
Promo - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha

All videos(7)View all

Gajaananayutam - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Maand Raga - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Sindhubhairavi Raga - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Keeravani Ragalapana & GambhiraNata Varna  - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Original Composition - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Desh Raga - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Free
Promo - Rajhesh Vaidhya - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha