Profile image

Prarthana Sai Narasimhan

Vocal (Carnatic)

Shraddha Ravindran
Kumbakonam K Swaminathan
Adambakkam K Sankar
3 collaborations