Profile image

Madhuri Kaushik

Vocal (Carnatic)

Karthikeya Ramachandra
Kaushik Sridhar
Omkar Rao
9 collaborations

Performances(1)View all

Madhuri Kaushik - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha

All videos(4)View all

Nidhi Chaala Sukhama - Madhuri Kaushik - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Taalivikeginta Tapavu Illa - Madhuri Kaushik - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Free
Promo - Madhuri Kaushik - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha
Teruvadeppo Ninje - Madhuri Kaushik - Svara Cauvery - Bharatiya Saamagaana Sabha