Performances(3)View all

Herambha Hemantha - Mysore Asthana Sangeethotsava 2019 - Bharatiya Samagana Sabha
Manasi Prasad - Mysore Asthana Sangeethotsava 2019 - Bharatiya Samagana Sabha
Free
Gokulam Kutcheri - 2020

All videos(6)View all

Sharanavabhava - Manasi Prasad - Mysore Asthana Sangeethotsava 2019 - Bharatiya Samagana Sabha
Ide manchi samayamu - Manasi Prasad - Mysore Asthana Sangeethotsava 2019 - Bharatiya Samagana Sabha
Free
Ardhanareeswararam - Kumudakriya - Rupaka - Sri Muthuswamy Dikshitar
Free
Udupiya Krishnana - Aarabhi - Adi - Vijaya Vittala Dasa
Free
Chakkanirajamargamu - Kharaharapriya - Adi - Sri Tyagaraja
Prasanna Ganapathe - Manasi Prasad - Mysore Asthana Sangeethotsava 2019 - Bharatiya Samagana Sabha

External Links(5)View all

B K Raghu violin sriraghukula hamsadwani Thyagarajar
B K Raghu violin sriharivallabhe sudhadanyasi Mysore Vasudevacharyar
B K Raghu violin  Sri valli devasenapathe natabhairavi Papanasam Sivan
B K Raghu violin srikantinathim hemavathi Dikshitar
S V N Chandan Bala vocal-sagararasayana vibho Shri M D Ramanathan composition